Hrvatski Engleski


Zadnje vijesti:
Osvježeno: 10. 04. 2014.

Početna


Tematsko područje

Energetska učinkovitost

Naziv programa

Otvoreni  javni poziv iz programa „Razvoj energetskog sustava- Program poticanja razvoj energetskog sustava za 2013. godinu“

Opći cilj

 

Dodjela potpore Ministarstva gospodarstva za aktivnost „A1 Potpore za energetsku učinkovitost - Pomoći unutar općeg proračuna“ radi poticanja korištenja i razvoja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Specifični cilj

 

Ojačati energetsku učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju

Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom

Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete

Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Ciljna skupina

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, općine, gradovi i županije

Proračunski korisnici, čije financijske planove konsolidiraju nadležni proračuni JLP(R)S-e i koji su navedeni u Registru proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Donator

Ministarstvo gospodarstva

Rok prijave

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava.

Rok realizacije projekta

 

Ukupan fond

5.700.000,00 HRK

Iznos potpore

min

 

max

200.000,00 HRK (75%)

Udio samofinancirana

25%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, općine, gradovi i županije

Proračunski korisnici, čije financijske planove konsolidiraju nadležni proračuni JLP(R)S-e i koji su navedeni u Registru proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivost partnera

 Partner mora zadovoljavati iste uvjete kao i aplikant.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije

Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom

Priprema projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska

obnova

Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

Marketinške aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Izvor

http://www.mingo.hr/default.aspx?id=12

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Poduzetništvo

Naziv programa

Operativni program  Regionalna konkurentnost 2007.-2013. - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu

Opći cilj

 

Razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju

Specifični cilj

 

Razvoj osnovne infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva

Razvoj i unapređenje poduzetničkih potpornih institucija

Razvoj i unapređenje razvojno-istraživačke infrastrukture

 Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Ciljna skupina

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Mala i srednja poduzeća

Udruge

Udruge poslodavaca

Zadruge

Poduzetnički inkubatori

Donator

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Rok prijave

03.02.2014.

Rok realizacije projekta

Prijavitelj u roku od pet godina od završetka projekta mora osigurati sljedeće:

Infrastrukturu, opremu i drugu imovinu kupljenu iz projekta je propisno održavana

Sve izlazne komponente i rezultate projekta zadržane kako bi se osiguralo ostvarivanje ciljnih pokazatelja projekta

Nema značajnih izmjena u izlaznim pokazateljima/rezultatima projekta do kojih bi došlo promjenom vlasništva nad infrastrukturom ili prestankom proizvodnje.

Ukupan fond

10.500.000 EUR (205.561.125,00 HRK)

Iznos potpore

min

7.627.500,00 HRK.

max

80.088.750,00 HRK.

Udio samofinancirana

Min. 1%-5%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Pravna osoba

Ne smije ostvarivati dobit, uz izuzetak javnih institucija/organizacija/agencija registriranih kao d.o.o. čija se raspodjela dobiti koristi za financiranje vlastitih aktivnosti te se ne dijeli kao profit/dohodak

Mora biti izravno odgovoran za projekt.

Prihvatljivost partnera

Partner mora zadovoljavati iste uvjete kao i aplikant.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Kategorija A: Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva

Kategorija B: Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija

Kategorija C: Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture

Kategorija D: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture

Izvor

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/shema-dodjele-bespovratnih-sredstava-za-poslovnu-infrastrukturu

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Zapošljavanje

Naziv programa

PROGRESS – Delivering on skills for growth and jobs

Opći cilj

 

Poticanje novih oblika suradnje kroz partnerstva između javnih i privatnih sudionika na tržištu rada radi adresiranja trajnih nedostataka vještina i neusklađenosti kako bi se pomoglo uskladiti razliku između ponude i potražnje na tržištu rada EU

Specifični cilj

 

Dostaviti krajnjim korisnicima specifičnu uslugu zapošljavanja koja vodi do održivih plasmana u poslove i strukovno naukovanje ili druge mjerljive rezultate različitih grupa sudionika, uključujući mjere za poticanje mobilnosti radne snage na nacionalnoj i EU razini

Pružanje analitičkih i metodoloških, na dokazima temeljenih,  otkrića povezanih sa oblikom i metodom rada partnerstva suradničkih organizacija  koja su proizašla iz razvoja i implementacije aktivnosti, uključujući vrednovanje uspjeha i faktore neuspjeha, izazove i rješenja za nedostatke

Razvoj konkretnih  obavještajnih alata tržišta rada koji omogućuju identifikaciju vještina i potreba koje proizlaze iz strukturalnih prelazaka na ekonomiju smanjenog  ugljičnog dioksida, uključujući njihov utjecaj na promjenu potrebnih vještina.

Ciljna skupina

 

Neprofitne organizacije

Profitne organizacije

Javne institucije

Istraživački centri, instituti i sveučilišta

Organizacije civilnog društva

Međunarodne organizacije

Donator

Europska komisija

Rok prijave

15.01.2014.

Rok realizacije projekta

18 mjeseci (početak lipanj 2014.)

Ukupan fond

5.658.000 EUR

Iznos potpore

min

 

max

80%

Udio samofinancirana

 

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Prihvatljivi aplikanti moraju pripadati jednoj od sljedećih kategorija:

Socijalni partneri

Javne vlasti

Međunarodne organizacije

Neprofitne organizacije

Profitne organizacije

Istraživački centri, instituti i sveučilišta

Organizacije civilnog društva

Prihvatljivost partnera

Projekt mora uključiti kandidate (partnerstvo javnog i privatnog sektora) iz najmanje dvije zemlje članice kako bi se olakšalo širenje dobre prakse i uzajamno učenje.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Prihvatljive aktivnosti moraju spadati samo u jednu od sljedećih kategorija:

Green jobs (Zeleni  poslovi)

ICT and the Grand Coalition for Digital Jobs

Osobne i kućanske usluge

Osnivanje European Sector Skills Councils on Employment and Skills

Izvor

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Okoliš

Naziv programa

Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekta „Plan postupnog smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (HCFC R22-kontrolirana tvar) u Republici Hrvatskoj“

Opći cilj

 

Postupno smanjivanje i ukidanje potrošnje kontrolirane tvari HCFC R22 u rashladnim sustavima u državnom vlasništvu kako bi se povećala energetska učinkovitost postojećih sustava te umanjio potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) radne tvari

Specifični cilj

 

Putem natječaja odabrati najmanje 3 korisnika koji bi prešli na korištenje alternativnih radnih tvari bez utjecaja na razgradnju ozonskog omotača radnih tvari (ODP=0) u rashladnim sustavima, te odabrati najmanje sedam (7) objekata(rashladnih sustava) koji će preći na korištenje prirodnih radnih tvari s niskim GWP (ugljikovodike, amonijak, ugljikov dioksid)

Ciljna skupina

 

Proračunski subjekti i to:
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Javne ustanove

Tijela državne uprave i druge državne institucije

Donator

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Rok prijave

30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama (objavljeno 7.11.2013.)

Rok realizacije projekta

Definira se ugovorom o korištenju sredstava Fonda.

Ukupan fond

Ukupno raspoloživi iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju utvrđen je Financijskim
planom Fonda za 2013. te sredstvima UNIDO-a (Organizacija Ujedinjenih Naroda za industrijski razvoj)

Iznos potpore

min

 

max

100% prihvatljivih troškova projekta

Udio samofinancirana

0%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Javne ustanove

Tijela državne uprave i druge državne institucije

koja koriste rashladne uređaje kojima masa punjenja HCFC radnom tvari R22 iznosi jednako ili više od 30 kilograma po uređaju

Prihvatljivost partnera

 

Prihvatljive  aktivnosti

 

Izrada pripremne i projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih
sustava

Nabava i  ugradnja rashladnog sustava  (uključuje demontažu  postojećeg sustava)
Stručni nadzor projekta

Uništavanje zamijenjene kontrolirane tvari HCFC R22

PDV ako se isti ne odbija kao pretporez.

Izvor

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Natjecaj%20Fonda%20HCFC%20R22.pdf

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Civilno društvo

Naziv programa

Natječaj o dodjeli financijske potpore udrugama za projekte „Informiranje i edukacija potrošača“ u 2013. godini

Opći cilj

 

Cilj natječaja je financijskom potporom (bespovratna sredstva) omogućiti provedbu projekata informiranja i edukacije potrošača radi promicanja njihovih prava i ekonomskih interesa, a koji preventivno educiraju potrošače, naročito prije sklapanja ugovora sa trgovcem te izravno doprinose rješavanju problema potrošača

Specifični cilj

 

Podizanje ukupne razine znanja o potrošačkim pravima u Republici Hrvatskoj pri korištenju bankovnih i financijskih usluga i usluga elektroničkih komunikacija.

Ciljna skupina

 

Nevladine, neprofitne organizacije - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača

Donator

Ministarstvo gospodarstva

Rok prijave

Rok za prijavu na natječaj je 20 dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva www.mingo.hr. (objavljeno 7. 11. 2013.)

Rok realizacije projekta

30. lipnja 2014.

Ukupan fond

250.000,00 KN (financirat će se do 6 projekata)

Iznos potpore

min

 

max

 

Udio samofinancirana

 

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Aplikant mora:

biti upisan u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija

djelovanje udruge treba biti u službi općeg dobra, u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske

imati aktivno tijelo upravljanja koje provodi učinkovitu razvojnu politiku te vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

pravodobno i u cijelosti ispunjavati ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli financijske potpore za provedbu projekata

voditeljice/i i izvoditeljice/i koji su već zaposleni na provedbi projekta savjetovanja potrošača Ministarstva gospodarstva ne mogu se prijaviti kao voditeljice/i i izvoditeljice/i projekta iz ovog Natječaja

nije u postupku ukidanja, zabrane djelovanja sukladno razlozima za prestanak postojanja udruge  temeljem članka 28. Zakona o udrugama.

Prihvatljivost partnera

Za uspješnu provedbu projekta informiranja i edukacije potrošača poželjna je međusobna suradnja s  udrugama iz različitih regija RH koje djeluju u području zaštite potrošača, posebice s udrugama koje su se specijalizirale za pojedina područja koja uređuju prava potrošača (područje bankovnih i financijskih usluga, elektroničkih komunikacija), kao i s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi se što više senzibilizirale za područje zaštite potrošačkih prava.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Financijske potpore dodjeljuju se udrugama za provođenje projekata informiranja i edukacije potrošača u područjima: bankovnih i financijskih proizvoda i usluga (potrošački krediti, hipotekarni krediti, bankovni računi, životno osiguranje) i usluga elektroničkih komunikacija (sklapanje ugovora, opći uvjeti poslovanja, posebni uvjeti korištenja tarifa, zavaravajuća poslovna praksa).

Izvor

http://www.mingo.hr/default.aspx?id=12

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Poduzetništvo

Ekološka proizvodnja

Naziv programa

Zelena ideja

Opći cilj

 

Pomoći lokalnim ekološkim proizvođačima u nastupu na tržištu kroz pružanje usluga promocije od strane marketinških stručnjaka

Specifični cilj

 

Povezati lokalne eko proizvođače s marketinškim profesionalcima, učiniti im njihove usluge dostupnima, te potaknuti njihovo zajedničko djelovanje u ostvarenju dobrog cilja – pokretanju pozitivnih promjena u društvu i gospodarstvu

Ciljna skupina

 

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji te koje posjeduju potvrdnicu (certifikat) sa statusom ekološke proizvodnje u Republici Hrvatskoj

Donator

Hrvatsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (HURA)

Rok prijave

15.11.2013.

Rok realizacije projekta

 

Ukupan fond

Marketinške agencije u sklopu HURA-e pružit će besplatnu uslugu kvalitetnim projektima koje stručni žiri ocjeni kao potencijalno uspješne

Iznos potpore

min

 

max

 

Udio samofinancirana

 

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji te koje posjeduju potvrdnicu (certifikat) sa statusom ekološke proizvodnje u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivost partnera

 

Prihvatljive  aktivnosti

 

Proizvodnja ekološki prihvatljivih proizvoda

Izvor

http://zelenaideja.hr/

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Poduzetništvo

Naziv programa

Javni natječaj po operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu

Opći cilj

 

Dodjela sredstava potpore po Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu

Specifični cilj

 

Potaknuti poduzetnike na ulaganje u proširenje ili modernizaciji postojećih proizvodnih kapaciteta prema proizvodnji proizvoda veće dodane vrijednosti

Ciljna skupina

 

Mali, srednji i veliki poduzetnici

Donator

Ministarstvo gospodarstva

Rok prijave

5. studenog 2013.

Rok realizacije projekta

Projekti moraju imati rok završetka  najkasnije 30.6. 2015.

Ukupan fond

120.000.000 KN

Iznos potpore

min

 

max

3.000.000 KN (40%)

Kada se regionalne potpore dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima, maksimalni intenzitet regionalne potpore može se uvećati za 20 % bruto ekvivalenta potpore za male poduzetnike i za 10 % bruto ekvivalenta potpore za srednje poduzetnike.

Udio samofinancirana

Vlastiti financijski doprinos korisnika potpore mora iznositi najmanje 40% za male, 50% za srednje i 60% za velike poduzetnike opravdanih troškova i to iz vlastitih sredstava ili iz nekih drugih izvora financiranja, a koja ne sadrže bilo koji oblik državne potpore.

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja  zapošljavaju 20 i više radnika, zaposlenih na poslovima pretežite djelatnosti.

Mali, srednji i veliki poduzetnici

Prihvatljivost partnera

Partner mora zadovoljavati iste uvjete kao i aplikant.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Potpora se može dodijeliti za materijalna ulaganja u cilju :

osnivanja nove proizvodne djelatnosti

razvoja novih proizvodnih procesa, novih proizvoda i materijala

temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti 

značajnog poboljšanja i modernizacije već postojećeg proizvoda, proizvodnog procesa ili  usluge s višom dodanom vrijednosti

proširenja već postojeće poslovne djelatnosti.

 

Pod pojmom materijalna ulaganja podrazumijevaju se nabava novih strojeva, postrojenja i oprema za proizvodnju, te nabava mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenta.

Izvor

http://www.mingo.hr/default.aspx?id=12

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Poduzetništvo

Naziv programa

Podrška ponudi i potražnji tržišta za financiranje socijalnog poduzetništva

Opći cilj

 

Identificirati, razviti, promovirati i širiti dobru praksu nacionalne, regionalne ili lokalne vlasti i financijskih posrednika u pomaganju mladim socijalnim poduzetnicima u vremenima visoke nezaposlenosti mladih

Specifični cilj

 

Omogućiti povećanje socijalnog  poduzetništva kako bi se stvorile isplative financije za razvoj i skaliranje njihovog inovativnog poslovnog modela

Uspostava socijalnih financijskih partnerstva (područje A)
Uspostava socijalnih financijskih instrumenata i mehanizama (područje B)
Uspostavljanje suradničkih modela financiranja za socijalno podezetništvo (područje C)
Razvoj investicijskog spremnost za potporu socijalnom poduzetništvu (područje D)

Ciljna skupina

 

Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Fizičke osobe

Donator

Europska komisija

Rok prijave

15.11.2013.

Rok realizacije projekta

Projekt bi trebao početi između 2. prosinca 2013. i 3. ožujka 2014.

Maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci.

Ukupan fond

1.000.000 EUR

Iznos potpore

min

 

max

Područje A: 75.000

Područje B: 125.000

Područje C: 125.000

Područje D: 100.000

Udio samofinancirana

min. 20%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Legalno osnovan u jednoj od članica EU

Javno, privatno ili neprofitni entitet

Socijalni poduzetnici u ranim fazama, socijalni poduzetnici osnovani ili razvijeni od strane mladih ljudi koji imaju potencijal za:

Puštanje inovativnih rješenja sa jasnim socijalnim utjecajem i utjecajem na okoliš

Skaliranje njihovog inovativnog pristupa

Prijenos njihovog pristupa radi preslikavanja konkretno mladim poduzetnicima

Prihvatljivost partnera

Partner mora zadovoljiti iste uvjete kao i aplikant.

Za aktivnosti u na strani ponude financija za socijalno poduzetništvo (područja A, B, C) mora postojati suradnja sa najmanje 2 partnera koji rade na pristupu financija za socijalne poduzetnike i specifično mlade poduzetnike. Za područje B aplikant ili jedan od partnera mora biti investitor posvećen u investiranje/sufinanciranje uspostave financijskog instrumenta.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Neke od aktivnosti su:

Područje A: Uspostava socijalnih financijskih partnerstva

Vrednovanje potencijla potražnje (kroz radionice sa dionicima i socijalnim poduzetnicima)

Identifikacija i izgradnja obaveza potencijalnih investitora i financijskih posrednika

Identifikacija prihvatljivih menadžera za predviđanje financijskih proizvoda

Područje B: Uspostava socijalnih financijskih instrumenata i mehanizama

Pisanje pravnih dokumenata za uspostavu financijskih instrumenata ili mehanizama za socijalno poduzetništvo podrebnih od strane EU ili nacionalnog zakonodavstva

Područje C: Uspostavljanje suradničkih modela financiranja za socijalno poduzetništvo

Osmišljavanje, vrednovanje studije izvedivosti i testiranje inovativnih modela suradnje između investitora, donatora i javnih vlasti

Područje D: Razvoj investicijskog spremnost za potporu socijalnom poduzetništvu

Investicijska spremnost usluge koja cilja pomoći, razviti, jačati i artikulirati investicijski projekt u vrijednosti između 100.000 i 500.000 EUR

Izvor

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/podrska-ponudi-i-potraznji-trzista-za-financiranje-socijalnog-poduzetnistva-vp2013017

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Turizam

Naziv programa

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Fond za razvoj turizma u 2013.“

Opći cilj

Dodjela sredstava iz Fonda za razvoj turizma

Specifični cilj

 

Poticanje razvoja javne infrastrukture

Očuvanje turističke resursne osnove - turistička atrakcija

Ciljna skupina

 

Jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave

Trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu

Turističke zajednice

Javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode

Donator

Ministarstvo turizma

Rok prijave

04.11.2013.

Rok realizacije projekta

 

Ukupan fond

 

Iznos potpore

min

100.000,00 KN (80%)

7.500.000,00 KN (ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU)

max

Nije ograničeno, osim za tgovačka društva

Udio samofinancirana

20%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave

Trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu

Turističke zajednice

Javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode

Prihvatljivost partnera

 

Prihvatljive  aktivnosti

 

Sredstva su namijenjena za:

Izradu projektne dokumentacije

Pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije 

Investicije: izgradnja, uređenje i obnova javne infrastrukture. 

Izvor

http://www.europski-fondovi.eu/content/fond-za-turizam-javni-poziv-za-kandidiranje-projekata-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Znanost i obrazovanje

Naziv programa

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga-priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014-2020

Opći cilj

 

Pripremila zaliha potencijalnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Specifični cilj

 

Projektni prijedlozi iz područja čiji je cilj:

Znanstvena infrastruktura - osiguravanje uvjeta za znanstvenike i poduzetnike za stvaranje i / ili testiranje novih ideja te poticanje suradnje između istraživačkih jedinica i gospodarstva/industrije

Odgojno-obrazovna infrastruktura - osiguravanje bolje kvalitete i dostupnosti usluga odgojno-obrazovnih ustanova kako bi se bolje integrirali u Europi, odnosno postali prepoznatljivi odgojno-obrazovni centri

Ciljna skupina

 

Javna tijela (ministarstva i državne agencije)

Lokalna/regionalna samouprava

Institucije Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija izuzev visokih učilišta (javne i privatne istraživačke organizacije, javne i privatne ustanove, bolnice i sl.)

Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik visokih učilišta (Fakulteti/ Odjeli trebaju dostaviti svoje prijave preko nadležnog Sveučilišta)

Znanstveno-tehnološki parkovi

Srednjoškolske ustanove (prijavitelj mora biti osnivač)

Osnovnoškolske ustanove (prijavitelj mora biti osnivač)

Predškolske ustanove (prijavitelj mora biti osnivač)

Donator

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Rok prijave

31. prosinca ili 30. lipnja (2 roka svake godine)

Rok realizacije projekta

 

Ukupan fond

 

Iznos potpore

min

 

max

 

Udio samofinancirana

 

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

 

Prihvatljivost partnera

 

Prihvatljive  aktivnosti

 

Izvođenje radova i nadzor radova - Izgradnja nove istraživačke ili odgojno-obrazovne infrastrukture (npr. novi istraživački centri, laboratoriji - u sklopu postojećih javnih istraživačkih organizacija koje povećava njihova područja djelovanja ili otvara nove smjerove istraživanja)

Rekonstrukcija i adaptacija postojeće istraživačke ili odgojno-obrazovne infrastrukture (modernizacija)

Nabava opreme (+ adaptacija prostora ukoliko je potrebno za postavljanje sofisticirane opreme)

Edukacija kroz tehničku pomoć kako bi se povećalo učinkovito korištenje novih objekata / infrastrukture i kako bi se osigurala dugoročna održivost)

Izvor

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12450&sec=3139

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 

Stranica 3 od 10 |  < 1 2 3 4 5 >  Zadnji ›
STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA

STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA BJELOVARA
"Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015.", ažurirani dokument, usvojen na sjednici Gradskog vijeća 6.12.2010.g. Sadrži 4 cilja...
INFO CENTAR ZA INVESTITORE
Pružanje informacija i usluga investitorima o mogućnostima ulaganja na području grada Bjelovara
Info centar za investitore
NACIONALNI PROJEKTI
  • Projekt - Poboljšanje poslovne konkurentnosti
  • PROJEKT MIKROFINANCIRANJA, projekt Erste banke
  • PUT: PODUZETNIŠTVO U TURIZMU
  • Project Entrepreneurial Academy - Specialist training program for entrepreneurship development in th
  • From idea to project
  • Projekt SME WEEK
 

MEĐUNARODNI PROJEKTI
  • BFC - CERTIFICIRANJE GRADOVA
  • SURADNJA U INTERNACIONALIZACIJI HRVATSKIH I TALIJANSKIH PODUZEĆAPROMOTIVNI MATERIJALI
Investicije i projekti grada Bjelovara 2009-2012 Publikacija: Investicijski vodič grada Bjelovara
POSLOVNI PARK - PROMOTIVNI VIDEO PUT-poduzetništvo u turizmu