Hrvatski Engleski


Zadnje vijesti:
Osvježeno: 03. 12. 2014.

Početna


Tematsko područje

Okoliš

Naziv programa

Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja Programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu

Opći cilj

 

Dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja izrade programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu

Specifični cilj

 

Razrada primjenjivih mjera energetske učinkovitosti u gradskom prometu čija bi primjena rezultirala smanjenjem potrošnje primarne energije te smanjenjem emisija ugljičnog dioksida i ostalih štetnih plinova, osiguravajući održivost gradskog prometnog sustava

Ciljna skupina

 

Jedinice lokalne samouprave sa statusom Grada

Donator

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Rok prijave

60 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“ (objavljeno 19. prosinca 2013.)

Rok realizacije projekta

 

Ukupan fond

Utvrđen Financijskim planom Fonda.

Iznos potpore

min

 

max

 

Udio samofinancirana

20%-60% (ovisno o području na kojemu se provodi projekt)

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Jedinice lokalne samouprave sa statusom Grada

Prihvatljivost partnera

Partner mora zadovoljavati iste uvjete kao i aplikant.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Nabave  strane konzultantske usluge za izradu programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu, koja uključuje:

Provedbu  aktivnosti  potrebnih  za  utvrđivanje  postojećeg  stanja  prometnih  sustava grada (istraživanja, mjerenja, analize, modeliranja i dr.)
Razradu provedbe mjera (Car Sharing shema, uvođenje napredne regulacije križanja opremljenih inteligentnim semaforima, te ostale mjere)  koja sadržava:

specifikaciju svih potrebnih aktivnosti za provedbu mjere
odgovornosti za provedbu tih aktivnosti
procjenu troškova provedbe mjere
vremenski okvir provedbe mjere
procjenu ušteda energije i smanjenja emisija štetnih plinova
način praćenja i ocjene učinaka.

Izvor

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Tekst%20Natjecaja%20-%20gradski%20promet.pdf

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Okoliš

Naziv programa

Natječaj za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, projekata, programa i drugih aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Opći cilj

 

Dodjela   sredstava   Fonda   za   zaštitu   okoliša   i   energetsku učinkovitost za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Specifični cilj

 

Sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih:

studija (uključujući pred-investicijske,   investicijske i studija izvodljivosti) domaćih znanstveno-istraživačkih institucija  i  gospodarskih  subjekata  za  razvoj   postupaka  i tehnologija u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te projekata, programa i drugih aktivnosti u istim područjima.

Ciljna skupina

 

Pravne osobe i obrtnici

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Javne ustanove

Udruge

Donator

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Rok prijave

60 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“ (objavljeno 19. prosinca 2013.)

Rok realizacije projekta

 

Ukupan fond

3.000.000,00 HRK

200.000,00 HRK po aktivnosti za subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima,financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim ustanovama te donacije udrugama

Iznos potpore

min

 

max

 

Udio samofinancirana

Ovisno o aktivnostima 20%-60%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Pravne osobe i obrtnici koji:

imaju sjedište na području Republike Hrvatske

pruže dokaze da mogu financijski pratiti ulaganja u aktivnost

registrirani za organizaciju i održavanje obrazovnih aktivnosti (ukoliko prijavljuju program obrazovanja)

Prihvatljivost partnera

Partner mora zadovoljavati iste uvjete kao i aplikant.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Nabava materijala, opreme i uređaja

Istraživanja i  razvoj  novih  postupaka,  tehnologija i  proizvoda  (modeliranje, mjerenje i druge odgovarajuće aktivnosti),

Izrada   znanstvene   i   stručne   tehničke   dokumentacije   za   razvoj   novih   postupaka, tehnologija i proizvoda

Priprema i provedba obrazovnih aktivnosti (izrada obrazovnih materijala te organizacija i provedba predavanja, radionica, seminara i sličnih aktivnosti)

Studijskih istraživanja

Izvor

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Tekst%20Natjecaja%20-%20OIRS.pdf

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Poduzetništvo

Turizam

Naziv programa

Javni poziv na dostavu projektnih prijava za shemu dodjele bespovratnih sredstava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“

Opći cilj

 

Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te unapređenje poslovnog okruženja

Specifični cilj

 

U sklopu Operativnog programa, Prioritetne osi 2 – Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) postoje dvije grupe potpora:

Grupa 1.  Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

Grupa 2. Jačanje konkurentnosti turizma

Ciljna skupina

 

Mala i srednja poduzeća u Republici Hrvatskoj

Donator

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Rok prijave

21. veljače 2014.

Rok realizacije projekta

 

24 mjeseca od potpisivanja ugovora (najkasnije do 31. srpnja 2016.)

 

Ukupan fond

255.714.160,00 HRK

Iznos potpore

min

3.800.000 HRK

max

26.000.000 HRK

Udio samofinancirana

50%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Pravne i fizičke osobe:

koje su registrirane kao mali i srednji poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzetnika

koje su registrirane u Hrvatskoj

koje su u mogućnosti iskazati dobit nakon oporezivanja za prethodne dvije fiskalne godine odnosno za 2012. i 2013. godinu

koje su registrirane u skladu s Nacionalnom klasifikacijom gospodarskih djelatnosti (NKD - NN 58/2007).

Prihvatljivost partnera

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije nisu prihvatljive.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu (detaljnije specifikacije se nalaze u sažetku Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Vršenje usluga vezanih uz projekt od strane vanjskih konzultanata koje nije vezano uz stalne ili periodične aktivnosti i koje se ne odnosi na uobičajene operativne troškove poduzeća, kao što su rutinske usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne usluge ili oglašavanje, već koje su izravno vezane uz projekt ulaganja, proizvod ili tehnologiju razvijenu na temelju ovog programa dodjele bespovratnih sredstava

Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u cilju promicanja novih ili poboljšanih proizvoda ili usluga proizvedenih kao rezultat ulaganja uz pomoć potpore

Posebna obuka osoblja prijavitelja povezanog s projektnim aktivnostima, kao što su obuka za korištenje novorazvijene ili integrirane tehnologije ili rada s novom opremom;

Opća obuka osoblja prijavitelja vezana uz ciljeve projekta i doprinosa njegovoj održivosti.

Izvor

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=510

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Kultura

Naziv programa

KREATIVNA EUROPA – Potpora europskim projektima suradnje

Opći cilj

 

Podrška sposobnosti europskih kulturnih i kreativnih sektora da djeluju transnacionalno i međunarodno te promicanje transnacionalnog kruženja kulturnih i kreativnih djela i transnacionalne mobilnosti kulturnih i kreativnih aktera, posebno umjetnika

Specifični cilj

 

Podupiranje djelovanja koja kulturnim i kreativnim akterima osiguravaju vještine, kompetencije i znanja koja doprinose jačanju kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i poticanje prilagodbe digitalnim tehnologijama, testiranje inovativnih pristupa razvoju publike i testiranje novih poslovnih i upravljačkih modela

Podupiranje djelovanja koja omogućuju kulturnim i kreativnim akterima da surađuju na međunarodnoj razini i da internacionaliziraju svoje karijere i aktivnosti u Uniji i šire, kad je to moguće na temelju dugoročnih strategija

Pružanje potpore jačanju europskih kulturnih i kreativnih organizacija i međunarodnog umrežavanja radi olakšavanja pristupa profesionalnim prilikama

Ciljna skupina

 

Udruge

Instituti

Donator

Europska komisija

Rok prijave

05.03.2014.

Rok realizacije projekta

48 mjeseci

Ukupan fond

38.000.000 EUR

Iznos potpore

min

Ne postoji

max

Manji projekti: 200.000 EUR (60%)

Veći projekti: 2.000.000,00 EUR (50%)

Udio samofinancirana

40% odnosno 50%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Kategorija 1. – Projekti suradnje manjeg opsega

Ova kategorija projekata obuhvaća voditelja projekta i barem dva druga partnera koji imaju pravno sjedište u barem tri različite zemlje koje sudjeluju u programu Kreativna Europa, potprogramu Kultura.

Kategorija 2. – Projekti suradnje većeg opsega

Ova kategorija projekata obuhvaća voditelja projekta i barem pet drugih partnera koji imaju pravno sjedište u barem šest različitih zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa, potprogramu Kultura.

Prihvatljivost partnera

Partner mora zadovoljavati site uvjete kao i aplikant.

Prihvatljive  aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti moraju nastojati postići ciljeve i prioritete određene potprogramom Kultura.

Izvor

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/kreativna-europa-potpora-europskim-projektima-suradnje-eacs162013

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Energetska učinkovitost

Naziv programa

Otvoreni  javni poziv iz programa „Razvoj energetskog sustava- Program poticanja razvoj energetskog sustava za 2013. godinu“

Opći cilj

 

Dodjela potpore Ministarstva gospodarstva za aktivnost „A1 Potpore za energetsku učinkovitost - Pomoći unutar općeg proračuna“ radi poticanja korištenja i razvoja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Specifični cilj

 

Ojačati energetsku učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju

Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom

Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete

Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Ciljna skupina

 

Neprofitne organizacije i subjekti upisani u Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske

Donator

Ministarstvo gospodarstva

Rok prijave

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava.

Rok realizacije projekta

 

Ukupan fond

2.200.000,00 HRK

Iznos potpore

min

 

max

200.000,00 HRK (75%)

Udio samofinancirana

25%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Neprofitne organizacije i subjekti upisani u Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske

Prihvatljivost partnera

Partner mora zadovoljavati iste uvjete kao i aplikant.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije

Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom

Priprema projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska

obnova

Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

Marketinške aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora

energije.

Izvor

http://www.mingo.hr/default.aspx?id=12

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Energetska učinkovitost

Naziv programa

Otvoreni  javni poziv iz programa „Razvoj energetskog sustava- Program poticanja razvoj energetskog sustava za 2013. godinu“

Opći cilj

 

Dodjela potpore Ministarstva gospodarstva za aktivnost „A1 Potpore za energetsku učinkovitost - Pomoći unutar općeg proračuna“ radi poticanja korištenja i razvoja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Specifični cilj

 

Ojačati energetsku učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju

Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom

Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete

Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Ciljna skupina

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, općine, gradovi i županije

Proračunski korisnici, čije financijske planove konsolidiraju nadležni proračuni JLP(R)S-e i koji su navedeni u Registru proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Donator

Ministarstvo gospodarstva

Rok prijave

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava.

Rok realizacije projekta

 

Ukupan fond

5.700.000,00 HRK

Iznos potpore

min

 

max

200.000,00 HRK (75%)

Udio samofinancirana

25%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, općine, gradovi i županije

Proračunski korisnici, čije financijske planove konsolidiraju nadležni proračuni JLP(R)S-e i koji su navedeni u Registru proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivost partnera

 Partner mora zadovoljavati iste uvjete kao i aplikant.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije

Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom

Priprema projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska

obnova

Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

Marketinške aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Izvor

http://www.mingo.hr/default.aspx?id=12

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Poduzetništvo

Naziv programa

Operativni program  Regionalna konkurentnost 2007.-2013. - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu

Opći cilj

 

Razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju

Specifični cilj

 

Razvoj osnovne infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva

Razvoj i unapređenje poduzetničkih potpornih institucija

Razvoj i unapređenje razvojno-istraživačke infrastrukture

 Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Ciljna skupina

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Mala i srednja poduzeća

Udruge

Udruge poslodavaca

Zadruge

Poduzetnički inkubatori

Donator

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Rok prijave

03.02.2014.

Rok realizacije projekta

Prijavitelj u roku od pet godina od završetka projekta mora osigurati sljedeće:

Infrastrukturu, opremu i drugu imovinu kupljenu iz projekta je propisno održavana

Sve izlazne komponente i rezultate projekta zadržane kako bi se osiguralo ostvarivanje ciljnih pokazatelja projekta

Nema značajnih izmjena u izlaznim pokazateljima/rezultatima projekta do kojih bi došlo promjenom vlasništva nad infrastrukturom ili prestankom proizvodnje.

Ukupan fond

10.500.000 EUR (205.561.125,00 HRK)

Iznos potpore

min

7.627.500,00 HRK.

max

80.088.750,00 HRK.

Udio samofinancirana

Min. 1%-5%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Pravna osoba

Ne smije ostvarivati dobit, uz izuzetak javnih institucija/organizacija/agencija registriranih kao d.o.o. čija se raspodjela dobiti koristi za financiranje vlastitih aktivnosti te se ne dijeli kao profit/dohodak

Mora biti izravno odgovoran za projekt.

Prihvatljivost partnera

Partner mora zadovoljavati iste uvjete kao i aplikant.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Kategorija A: Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva

Kategorija B: Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija

Kategorija C: Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture

Kategorija D: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture

Izvor

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/shema-dodjele-bespovratnih-sredstava-za-poslovnu-infrastrukturu

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Zapošljavanje

Naziv programa

PROGRESS – Delivering on skills for growth and jobs

Opći cilj

 

Poticanje novih oblika suradnje kroz partnerstva između javnih i privatnih sudionika na tržištu rada radi adresiranja trajnih nedostataka vještina i neusklađenosti kako bi se pomoglo uskladiti razliku između ponude i potražnje na tržištu rada EU

Specifični cilj

 

Dostaviti krajnjim korisnicima specifičnu uslugu zapošljavanja koja vodi do održivih plasmana u poslove i strukovno naukovanje ili druge mjerljive rezultate različitih grupa sudionika, uključujući mjere za poticanje mobilnosti radne snage na nacionalnoj i EU razini

Pružanje analitičkih i metodoloških, na dokazima temeljenih,  otkrića povezanih sa oblikom i metodom rada partnerstva suradničkih organizacija  koja su proizašla iz razvoja i implementacije aktivnosti, uključujući vrednovanje uspjeha i faktore neuspjeha, izazove i rješenja za nedostatke

Razvoj konkretnih  obavještajnih alata tržišta rada koji omogućuju identifikaciju vještina i potreba koje proizlaze iz strukturalnih prelazaka na ekonomiju smanjenog  ugljičnog dioksida, uključujući njihov utjecaj na promjenu potrebnih vještina.

Ciljna skupina

 

Neprofitne organizacije

Profitne organizacije

Javne institucije

Istraživački centri, instituti i sveučilišta

Organizacije civilnog društva

Međunarodne organizacije

Donator

Europska komisija

Rok prijave

15.01.2014.

Rok realizacije projekta

18 mjeseci (početak lipanj 2014.)

Ukupan fond

5.658.000 EUR

Iznos potpore

min

 

max

80%

Udio samofinancirana

 

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Prihvatljivi aplikanti moraju pripadati jednoj od sljedećih kategorija:

Socijalni partneri

Javne vlasti

Međunarodne organizacije

Neprofitne organizacije

Profitne organizacije

Istraživački centri, instituti i sveučilišta

Organizacije civilnog društva

Prihvatljivost partnera

Projekt mora uključiti kandidate (partnerstvo javnog i privatnog sektora) iz najmanje dvije zemlje članice kako bi se olakšalo širenje dobre prakse i uzajamno učenje.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Prihvatljive aktivnosti moraju spadati samo u jednu od sljedećih kategorija:

Green jobs (Zeleni  poslovi)

ICT and the Grand Coalition for Digital Jobs

Osobne i kućanske usluge

Osnivanje European Sector Skills Councils on Employment and Skills

Izvor

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Okoliš

Naziv programa

Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekta „Plan postupnog smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (HCFC R22-kontrolirana tvar) u Republici Hrvatskoj“

Opći cilj

 

Postupno smanjivanje i ukidanje potrošnje kontrolirane tvari HCFC R22 u rashladnim sustavima u državnom vlasništvu kako bi se povećala energetska učinkovitost postojećih sustava te umanjio potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) radne tvari

Specifični cilj

 

Putem natječaja odabrati najmanje 3 korisnika koji bi prešli na korištenje alternativnih radnih tvari bez utjecaja na razgradnju ozonskog omotača radnih tvari (ODP=0) u rashladnim sustavima, te odabrati najmanje sedam (7) objekata(rashladnih sustava) koji će preći na korištenje prirodnih radnih tvari s niskim GWP (ugljikovodike, amonijak, ugljikov dioksid)

Ciljna skupina

 

Proračunski subjekti i to:
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Javne ustanove

Tijela državne uprave i druge državne institucije

Donator

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Rok prijave

30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama (objavljeno 7.11.2013.)

Rok realizacije projekta

Definira se ugovorom o korištenju sredstava Fonda.

Ukupan fond

Ukupno raspoloživi iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju utvrđen je Financijskim
planom Fonda za 2013. te sredstvima UNIDO-a (Organizacija Ujedinjenih Naroda za industrijski razvoj)

Iznos potpore

min

 

max

100% prihvatljivih troškova projekta

Udio samofinancirana

0%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Javne ustanove

Tijela državne uprave i druge državne institucije

koja koriste rashladne uređaje kojima masa punjenja HCFC radnom tvari R22 iznosi jednako ili više od 30 kilograma po uređaju

Prihvatljivost partnera

 

Prihvatljive  aktivnosti

 

Izrada pripremne i projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih
sustava

Nabava i  ugradnja rashladnog sustava  (uključuje demontažu  postojećeg sustava)
Stručni nadzor projekta

Uništavanje zamijenjene kontrolirane tvari HCFC R22

PDV ako se isti ne odbija kao pretporez.

Izvor

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Natjecaj%20Fonda%20HCFC%20R22.pdf

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 


Tematsko područje

Civilno društvo

Naziv programa

Natječaj o dodjeli financijske potpore udrugama za projekte „Informiranje i edukacija potrošača“ u 2013. godini

Opći cilj

 

Cilj natječaja je financijskom potporom (bespovratna sredstva) omogućiti provedbu projekata informiranja i edukacije potrošača radi promicanja njihovih prava i ekonomskih interesa, a koji preventivno educiraju potrošače, naročito prije sklapanja ugovora sa trgovcem te izravno doprinose rješavanju problema potrošača

Specifični cilj

 

Podizanje ukupne razine znanja o potrošačkim pravima u Republici Hrvatskoj pri korištenju bankovnih i financijskih usluga i usluga elektroničkih komunikacija.

Ciljna skupina

 

Nevladine, neprofitne organizacije - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača

Donator

Ministarstvo gospodarstva

Rok prijave

Rok za prijavu na natječaj je 20 dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva www.mingo.hr. (objavljeno 7. 11. 2013.)

Rok realizacije projekta

30. lipnja 2014.

Ukupan fond

250.000,00 KN (financirat će se do 6 projekata)

Iznos potpore

min

 

max

 

Udio samofinancirana

 

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Aplikant mora:

biti upisan u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija

djelovanje udruge treba biti u službi općeg dobra, u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske

imati aktivno tijelo upravljanja koje provodi učinkovitu razvojnu politiku te vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

pravodobno i u cijelosti ispunjavati ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli financijske potpore za provedbu projekata

voditeljice/i i izvoditeljice/i koji su već zaposleni na provedbi projekta savjetovanja potrošača Ministarstva gospodarstva ne mogu se prijaviti kao voditeljice/i i izvoditeljice/i projekta iz ovog Natječaja

nije u postupku ukidanja, zabrane djelovanja sukladno razlozima za prestanak postojanja udruge  temeljem članka 28. Zakona o udrugama.

Prihvatljivost partnera

Za uspješnu provedbu projekta informiranja i edukacije potrošača poželjna je međusobna suradnja s  udrugama iz različitih regija RH koje djeluju u području zaštite potrošača, posebice s udrugama koje su se specijalizirale za pojedina područja koja uređuju prava potrošača (područje bankovnih i financijskih usluga, elektroničkih komunikacija), kao i s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi se što više senzibilizirale za područje zaštite potrošačkih prava.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Financijske potpore dodjeljuju se udrugama za provođenje projekata informiranja i edukacije potrošača u područjima: bankovnih i financijskih proizvoda i usluga (potrošački krediti, hipotekarni krediti, bankovni računi, životno osiguranje) i usluga elektroničkih komunikacija (sklapanje ugovora, opći uvjeti poslovanja, posebni uvjeti korištenja tarifa, zavaravajuća poslovna praksa).

Izvor

http://www.mingo.hr/default.aspx?id=12

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 

Stranica 3 od 10 |  < 1 2 3 4 5 >  Zadnji ›
STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA

STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA BJELOVARA
"Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015.", ažurirani dokument, usvojen na sjednici Gradskog vijeća 6.12.2010.g. Sadrži 4 cilja...
INFO CENTAR ZA INVESTITORE
Pružanje informacija i usluga investitorima o mogućnostima ulaganja na području grada Bjelovara
Info centar za investitore
NACIONALNI PROJEKTI
  • Projekt - Poboljšanje poslovne konkurentnosti
  • PROJEKT MIKROFINANCIRANJA, projekt Erste banke
  • PUT: PODUZETNIŠTVO U TURIZMU
  • Project Entrepreneurial Academy - Specialist training program for entrepreneurship development in th
  • From idea to project
  • Projekt SME WEEK
 

MEĐUNARODNI PROJEKTI
  • BFC - CERTIFICIRANJE GRADOVA
  • SURADNJA U INTERNACIONALIZACIJI HRVATSKIH I TALIJANSKIH PODUZEĆAPROMOTIVNI MATERIJALI
e-Poslovanje - Priručnik za poduzetnike Investicije i projekti grada Bjelovara 2009-2012 Publikacija: Investicijski vodič grada Bjelovara
Publikacija: Brošura BFC SEE POSLOVNI PARK - PROMOTIVNI VIDEO PUT-poduzetništvo u turizmu